Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

než začnete nakupovat v našem internetovém obchodu, přečtěte si nejprve prosím důkladně naše Obchodní podmínky. Uzavřením objednávky stvrzujete, že jste se s nimi seznámili. Děkujeme za pochopení.

1. Všeobecná ustanovení
2. Objednání zboží, uzavření Kupní smlouvy a Obchodní podmínky
3. Práva a povinnosti smluvních stran
4. Dodání a převzetí zboží
5. Způsoby dodání
6. Platební podmínky
7. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy
8. Odpovědnost za vady zboží - práva z vadného plnění
9. Uplatnění nároku za vady zboží
10. Ochrana osobních údajů
11. Výklad některých pojmů
12. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.adsport.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a Kupujícího (spotřebitel, zákazník) vzniklé v souvislosti nebo na základě uzavírané Kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Provozovatelem internetového obchodu je MAV Trading s.r.o., Dolečky I 535, PSČ 763 14, Zlín-Štípa, IČ: 292 63 671, DIČ: CZ29263671. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – podnikatel – je osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a je-li smluvní stranou spotřebitel, tak i zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí Obchodních podmínek.

2. Objednání zboží, uzavření Kupní smlouvy a Obchodní podmínky

Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím webových stránek internetového obchodu Prodávajícího. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, nabídka zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Objednávku zboží může Kupující vytvořit pomocí formuláře na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího Kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Prodávající se zavazuje přijmout návrh Kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami a Prodávající nemá konkrétní důvod domnívat se, že Kupující Kupní smlouvu poruší. Prodávající potvrdí přijetí návrhu e-mailem na elektronickou adresu Kupujícího. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (tzv. akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě stornování objednávky (formou e-mailu nebo telefonicky), které je možné do doby její expedice, Kupní smlouva zaniká.

Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách internetového obchodu www.adsport.cz a Kupující má možnost před vlastním uskutečněním objednávky se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodu Prodávajícího a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

Obchodní podmínky se nevztahují na obchodní vztahy, kdy má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, Kupující – podnikatel. Pro tyto obchodní vztahy platí obecná zákonná úprava pro Kupní smlouvu.

Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, a další) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající je povinen na základě uzavřené Kupní smlouvy dodat Kupujícímu objednané zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit Kupní cenu.

V případě porušení podmínek Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s uzavřením Kupní smlouvy (objednávkou), zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme. Tyto náklady (především dopravné a balné) jsou vyčísleny na částku 100 Kč, kterou je Kupující povinen uhradit na bankovní účet Prodávajícího.

Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření Kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné.

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování mimosoudních stížností spotřebitelů zajišťuje Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) přes on-line platformu pro řešení sporů, která je dostupná zde.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Dodání a převzetí zboží

Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z Kupní smlouvy určuje a zajišťuje Prodávající. Prodávající k doručování zboží využívá přepravní službu PPL CZ nebo Českou poštou. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

Dodací lhůta zboží, pokud je u nabízeného zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Prodávajícího závazná. Prodávající se zavazuje odeslat Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu, pokud si Kupující nezvolil jiný termín dodání. Lhůta pro odeslání zboží, které je u Prodávajícího skladem, je obvykle 1-2 pracovní dny, ostatní zboží má obvyklou lhůtu pro odeslání uvedenou ve své kartě produktu. V případě objednání více položek je pro celou objednávku jako lhůta pro odeslání považovaná nejdelší lhůta, která se u objednaných položek vyskytuje, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Celková dodací lhůta je pak složena ze lhůty pro odeslání a dopravní doby přepravce, která je uvedena v následujícím oddíle. Kupující je srozuměn s tím, že za případné prodlení přepravce v doručení nenese Prodávající odpovědnost. Ve výjimečných případech může být obvyklá dodací lhůta delší – o této skutečnosti budete včas informování buď e-mailem, nebo telefonicky. Za dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku. V případě zasílání zboží do zahraničí si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím a úplným zaplacením sjednané kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží. Daňový doklad (fakturu), který slouží zároveň i jako záruční list, bude Prodávajícím zaslán v elektronické podobě na e-mail uvedený Kupujícím v objednávce po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

Při převzetí zboží od přepravce Prodávající doporučuje Kupujícímu pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. Poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu [email protected] a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou. Dopravní společnost PPL umožňuje okamžité oznámení poškozených zásilek na tel.: 840 775 775 nebo na e-mailu: [email protected].

Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující toto poškození neuplatní neprodleně dle postupu uvedeného výše v těchto Obchodních podmínkách.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží dodávat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

Veškerá sdělení Prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

5. Způsoby dodání

Službou PPL CZ – na odběrné místo (tzv. PPL - ParcelShop), kde si Kupující zboží vyzvedne v otevíracích hodinách zvolené pobočky. Běžná dopravní lhůta je následující pracovní den. Cena této služby je včetně balného 79 Kč. 

Službou PPL - Private, kde je zboží standardně doručováno na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce, a to od 8 do 18 hodin. Službou PPL - Večerní doručení je zboží doručováno ve vybraných městech, která naleznete zde, ve večerních hodinách od 18 do 21 hodin. U obou těchto služeb je běžná dopravní lhůta následující pracovní den včetně soboty a cena obou těchto služeb je včetně balného 89,- Kč. Pokud nebude kupující v den doručení zastižen na doručovací adrese, uloží PPL zásilku na nejbližším Parcel Shopu. Před doručením zboží bude Kupující vždy telefonicky kontaktován řidičem této služby. 

Při objednávce nad 2.500 Kč a zvolení dopravní služby PPL - Private je DOPRAVA ZDARMA. 

Službou PPL - Dopolední balík, kde je zboží doručováno na adresu Kupujícího následující pracovní den s garancí doručení do 10:00 hod. Služba je nabízena pouze ve vybraných městech, která naleznete zde. Cena této služby je včetně balného 159 Kč.

Službou Zásilkovna, kde je zboží doručováno na více než 1700 odměrných míst po celé České republice. Zásilkovnu najdete ve všech městech s více než 5 tis. obyvateli. Po doručení zásilky na zvolené výdejní místo obdrží Kupující SMS a e-mail s heslem. Objednávky do 14:30 hod. (na skladové položky) vyexpedujeme ještě dnes - doručení následující pracovní den. Cena této služby je včetně balného 49 Kč.

Při objednávce nad 1.500 Kč a zvolení dopravní služby Zásilkovna je DOPRAVA ZDARMA. 

6. Platební podmínky

Platba Bankovním převodem – sjednaná Kupní cena za zakoupené zboží a náklady na dodání zboží (dopravu a balné) jsou uhrazeny Kupujícím provedením běžného bankovního příkazu k úhradě u libovolné banky, kterým bude převedena platba na účet Prodávajícího vedený u Fio banky a.s. Podklady k provedení platby (číslo účtu, částku, konstantní a variabilní symbol) obdrží kupující po potvrzení objednávky (z pravidla do 24 hodin - o případném prodlení potvrzení objednávky bude Kupující informován) v potvrzovacím e-mailu. Zboží bude Kupujícímu odesláno až po připsání celé Kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží (dopravné a balné) na účet Prodávajícího. Cena této služby je 0,- Kč.

Platba Platební kartou – ihned po dokončení objednávky dojde k zobrazení platební brány GoPay, kde může Kupující provést platbu sjednané Kupní ceny za zakoupené zboží a nákladů na dodání zboží (dopravu a balné). V případě, že Kupující zvolí tento způsob platby Kupní ceny za zboží a v průběhu objednávky platební bránu zavře, obdrží elektronickou poštou na svoji e-mailovou adresu odkaz na platební bránu GoPay pro vykonání této platby. Zboží bude Kupujícímu odesláno až po připsání celé Kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží (dopravné a balné) na účet Prodávajícího. Cena této služby je 0,- Kč.

Platba On-line přes internetbanking – po dokončení objednávky dojde k přesměrování kupujícího na internetové bankovnictví zvolené banky, kde může Kupující provést platbu sjednané Kupní ceny za zakoupené zboží a nákladů na dodání zboží (dopravu a balné) provedením zrychleného on-line bankovního převodu. Ochrana zrychlených on-line převodů je zajišťována přímo jednotlivými bankami. Zboží bude Kupujícímu odesláno až po připsání celé Kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží (dopravné a balné) na účet Prodávajícího. Cena této služby je 0,- Kč.

Platba PayPal – sjednaná Kupní cena za zakoupené zboží a náklady na dodání zboží (dopravu a balné) jsou uhrazeny Prodávajícímu pomocí internetového platebního systému PayPal. Zboží bude Kupujícímu odesláno až po připsání celé Kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží (dopravné a balné) na účet Prodávajícího. Cena této služby je 0,- Kč.

Platba Dobírkou - sjednaná Kupní cena za zakoupené zboží a náklady na dodání zboží (dopravu a balné) jsou uhrazeny prodávajícímu při převzetí tohoto zboží Kupujícím prostřednictvím provedení platby přepravci (PPL CZ, Česká pošta). Cena této služby je 35,- Kč.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek a změny cen zboží nabízeného v internetovém obchodu. Veškeré tyto změny budou oznámeny a prováděny prostřednictvím webových stránek našeho internetového obchodu www.adsport.cz. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.

7. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy

Pokud bude Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má Kupující v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující vyrozumí prodávajícího písemně, nejlépe prostřednictvím Formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde, kde uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, případně zvolí jiný způsob pro vrácení peněžní částky. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo a plavky), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1831 občanského zákoníku zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Pro navrácení plné kupní ceny doporučujeme vrátit zboží nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je prokazatelně používané nebo poškozené, má Provozovatel vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení Kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou Kupní cenu.

Odstoupí-li Kupující oprávněně od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit peněžní prostředky Kupujícímu, ne však dříve, než mu Kupující předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Dle ustanovení § 1832 občanského zákoníku Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Prodávající upozorňuje, že v souladu § 1820 odst. 1 písm. g), nese náklady na vrácení zboží Kupující, to platí i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Vrácené zboží nesmí být prodávajícímu zasláno na dobírku, tyto zásilky nebude Prodávající přebírat. Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

Přestože prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v Kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit kdykoliv.

Pokud Prodávající odstoupí od Kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou Kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Odpovědnost za vady zboží - práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí zboží.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Po převzetí zboží od přepravce Prodávající doporučuje Kupujícímu si dodané zakoupené zboží bezprostředně po jeho převzetí prohlédnout, zda není poškozeno. Pokud Kupující zjistí, že zboží je poškozeno (nevztahuje se na poškození způsobené v rámci jeho dodání – přepravy ke Kupujícímu), vyhotoví záznam o poškození, který obratem odešle prodávajícímu e-mailem na elektronickou adresu [email protected]. V případě existence takto zjištěného poškození vzniká Kupujícímu nárok na poskytnutí přiměřené slevy z Kupní ceny dodaného zboží nebo na výměnu zboží za zboží bez vady. 

9. Uplatnění nároku za vady zboží

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího. Kupující je povinen zaslat Prodávajícímu zboží, u něhož uplatňuje práva z vadného plnění, na vlastní náklady, ke zboží přiložit doklad o koupi (prokázat uzavření Kupní smlouvy) a zprávu s popisem vady ve formuláři, který je dostupný zde. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy se Prodávající o vadném plnění od Kupujícího dozvěděl.

Kupující při uplatnění práva z vadného plnění:

 • jde-li o vadu odstranitelnou – se může domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Kupní ceny,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou a nelze-li pro ni zboží řádně užívat – může buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z Kupní ceny,
 • je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy – má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny,
 • je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy – má právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Nárok na uplatnění práva z vady zboží zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
 • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození nadměrným zatěžováním,
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

Nárok z vadného plnění včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Prodávající prokazatelně vadné zboží od Kupujícího obdržel, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající zašle Kupujícímu e-mailové potvrzení o přijetí uplatněného nároku z vadného plnění na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce při uzavření Kupní smlouvy. Po posouzení vady Prodávající vystaví Kupujícímu Reklamační protokol, který bude obsahovat případné upřesnění reklamované vady, identifikaci obou smluvních stran, způsob vyřízení reklamace, datum, místo a podpis pracovníka Prodávajícího. Pro případ zamítnutí uplatněného práva z vadného plnění prodávající Kupujícímu odůvodní tohoto zamítnutí. O tom, že byl nárok Kupujícího z uplatněného práva z vadného plnění vyřízen, bude Kupující informován, a to buď na e-mailovou adresu, anebo při vrácení reklamovaného zboží.

V případě reklamace osobně na provozovně Prodávajícího, bude Kupující taktéž informován o lhůtě pro vyzvednutí zboží. V případě, že si Kupující nevyzvedne zboží po vyřízení uplatněného nároku z vadného plnění ve stanovené lhůtě Prodávajícím, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Pokud je reklamace řešena výměnou výrobku, nezačíná lhůta k uplatnění práva z vadného plnění běžet znovu od výměny výrobku. Kupující může uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od zakoupení původního zboží. Vyřízení reklamace výměnou nezakládá vznik nové Kupní smlouvy.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude dle požadavku kupujícího toto zboží vyměněno za stejný kus, nebo mu bude vrácena již zaplacená Kupní cena zpět.

V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace (včetně úhrady nákladů dopravy zboží k reklamaci).

Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené jeho používáním. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu zboží a nejde na ni uplatnit práva z vadného plnění.

10. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. Výklad některých pojmů

Kupní smlouva – smlouva  uzavřená mezi Provozovatelem jako Prodávajícím a Kupujícím v elektronické podobě prostřednictvím internetového obchodu Provozovatele www.adsport.cz.

Internetový obchod provozovaný na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.adsport.cz – online  systém provozovaný na internetu za účelem prodeje zboží, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně.

Zboží – movité věci, popř. software, prodávaný prostřednictvím internetového obchodu.

12. Závěrečná ustanovení

Jazykem Kupní smlouvy a komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je český jazyk.

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Kupní smlouvy uzavřené v rámci nakupování v internetovém obchodu www.adsport.cz jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám. Kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o jeho nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány.

Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 01.08.2018 až do zveřejnění nově upraveného znění.

 

Ke stažení: